Nieuws

20 maart 2018

Koffieavond WMK-vragenlijsten

Tijdens de koffieavond van 5-3-2018 zijn de resultaten van de oudervragenlijst en de leerlingvragenlijst gepresenteerd die afgelopen maand zijn afgenomen.

De analyse van de vragenlijst levert altijd vragen op over onderwerpen waarbij het goed is om meer te weten wat ouders dan precies ervaren en vinden. Met deze informatie kunnen wij  namelijk beter bepalen waar we trots op kunnen zijn maar ook waar we verder mee aan de slag kunnen.

 

Daarom zijn wij in groepjes met elkaar in gesprek gegaan. Vanuit het team waren er ook vier collega's aanwezig om vooral te luisteren en nieuwsgierig te zijn.

De volgende vijf onderwerpen zijn nader verkend;

 

De school staat goed bekend

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan buitenschoolse activiteiten

Op school wordt aandacht besteed aan leerlingen die hulp nodig hebben

Ik word goed geïnformeerd over de gang van zaken op school

De school besteed voldoende aandacht aan pesten, ruzies en misverstanden

 

Hieronder vindt u een samenvatting van de input van de ouders.


  1. De school staat goed bekend

De aanwezige ouders zijn tevreden over de Koolvlet en zien sinds twee jaar positieve ontwikkelingen. Positief zijn; goede sfeer, positieve leerkrachten, openheid, betrokken en structuur. De presentaties door verschillende leerkrachten over de schoolontwikkelingen tijdens de algemene ouderavond wordt als een positief voorbeeld genoemd dat de school goed bezig is. Ouders denken dat het tijd nodig heeft dat ouders in de omgeving via mond op mond reclame voor een groei kunnen zorgen. Daarnaast kan de school meer aan de PR werken; laat zien waar je trots op bent!

 

  1. Op school wordt voldoende aandacht besteed aan buitenschoolse activiteiten

De school organiseert op dit moment naschoolse sporttoernooien, muzieklessen en een filmproject.

Buitenschoolse activiteiten zijn goed voor de sociale contacten, leerzaam (brede ontwikkeling, ‘proeverij’) en voor ontspanning. Het bevordert mogelijk ook de binding met school.

Extra activiteiten zouden kunnen zijn: huiswerkbegeleiding, faalangsttraining, creatieve workshops, vismiddag of naar de geitenboerderij.

Buitenschoolse activiteiten kunnen georganiseerd worden door ouders, externen of medewerkers van de school, in samenwerking met SKL en/of Atrium. Het zou mooi zijn wanneer deze activiteiten op verschillende dagen georganiseerd worden. Er is ook twijfel of er voldoende belangstelling voor zou zijn. Kinderen hebben vaak al volle agenda’s.

Ouders waarschuwen ook dat onze focus school zou moeten zijn en dat we moeten waken voor het verhogen van de werkdruk van medewerkers.

Bij het aanbod moet voor elk budget iets zijn. Mogelijkheden van de Langedijkerpas, een spaarsysteem of soort ruilsysteem waarbij je iets doet voor school en iets terugkrijgt.

 

  1. Op school wordt aandacht besteed aan leerlingen die hulp nodig hebben

Ouders geven aan dat ze weinig zicht hebben op welke hulp er geboden wordt en/of nodig is. Toch ervaren ouders dat er niet in alle gevallen voldoende hulp geboden wordt. Ouders zien wel dat er meer hulp geboden wordt aan de meerkunners en vragen zich af of de zwakkere leerlingen hierdoor mogelijk minder aandacht krijgen. Tijdig signaleren en contact opnemen met ouders is in ieder geval belangrijk. Ouders willen graag concrete tips over wat ze thuis kunnen doen. In de nieuwsbrief zou de school meer aandacht kunnen geven aan achtergrondinformatie, aanpak van school, trainingen etc. Ouders vinden een goede analyse, ontwikkeling van de eigen identiteit, diversiteit en welbevinden van het kind belangrijk. Luister hierbij ook naar het kind zelf.

 

  1. Ik word goed geïnformeerd over de gang van zaken op school

Ouders vinden over het algemeen dat ze voldoende geïnformeerd worden. De behoeften van ouders zijn divers maar leerkrachten zijn altijd bereid om een afspraak te maken. Ouders zouden nog wel wat meer informatie willen ontvangen over de klassen zelf. Dit zou via de website kunnen. Belangrijk is dat de website up-to-date gehouden wordt.

Ouders willen graag via nieuwsberichten via de mail geïnformeerd worden vanuit 1 emailadres zodat het helder is van wie de berichten afkomstig zijn. Tot slot zien ouders 2 verschillende telefoonnummers van de school in beeld verschijnen; ook dit is verwarrend voor ouders.

 

  1. De school besteedt voldoende aandacht aan pesten, ruzies en misverstanden

Er is een pestprotocol aanwezig op school maar deze kan meer onder de aandacht gebracht worden: welk stappenplan hanteert de school, wie is de vertrouwenspersoon waar kinderen terecht kunnen?

De school zet in op deze ontwikkeling door de methode ‘De Vreedzame School’. Hierbij leren de kinderen om conflicten samen op te lossen. Het inzetten van ‘mediatoren’ is een goede ontwikkeling. Er is aandacht voor social media maar deze kan nog meer aandacht krijgen in alle (bovenbouw)groepen.

Het is noodzakelijk dat de school snel ingrijpt bij incidenten en alle partijen waar nodig betrekt. Neem kinderen serieus als ze zich gepest voelen!

Leerkrachten staan open voor gesprek. Hierbij is het belangrijk dat de verwachtingen over en weer worden uitgesproken.

 

Wij danken alle aanwezige ouders voor hun input. Deze nemen wij mij in de rapportage van de vragenlijsten en de vervolgstappen in onze ontwikkeling.

 

Onderdeel van Atrium Scholen, voor Katholiek Primair Onderwijs in Langedijk en Omstreken.