Missie en visie

Het team van de Koolvlet werkt vanuit de volgende gezamenlijk gedragen kernwaarden:

  • Relatie: om te kunnen leren is het nodig dat er relaties zijn tussen leerlingen, leerkrachten en ouders
  • Vertrouwen: wederzijds vertrouwen is noodzakelijk voor het opbouwen van relaties. Openheid en het benoemen en delen van gevoelens zijn hierbij belangrijk.
  • Vakmanschap, met passie uitgevoerd, zorgt voor kwaliteit.
  • Nieuwsgierigheid: leren begint bij nieuwsgierig zijn, daarin moet wel diepgang zitten: zaken moeten verband houden met elkaar.
  • Verantwoordelijkheid: zowel bij leerkrachten, bij leerlingen als ouders. Dit is onlosmakelijk verbonden met respect.

 

Onze Missie is:
Wij willen gelukkige leerlingen die laten zien wat ze in hun mars hebben en daar trots op zijn!

 

Onze Visie is:
De Koolvlet heeft een betrokken team dat vanuit hun passie voor onderwijs en leerlingen een goede sfeer en kwaliteit wil neerzetten. Door structurele samenwerking, open communicatie en door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten maken we elkaar sterk en creëren we een doorgaande lijn binnen de school.

 

Het welbevinden van leerlingen is de basis om tot ontwikkeling te kunnen komen. We willen daarom elke leerling bereiken. Het team spreekt dezelfde taal vanuit onze gezamenlijke kernwaarden. Daarnaast gebruiken we een methode op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling waarbij we het belangrijk vinden dat het geoefende ook toegepast wordt in praktijksituaties buiten deze lessen om.

 

We vinden het belangrijk dat we onze leerlingen afleveren met het leerniveau dat past bij de mogelijkheden van de leerling. In de ochtend werken we aan de basisvakken taal (inclusief lezen en spelling) en rekenen. Met behulp van opbrengstgericht werken zorgen wij ervoor dat we de leerlingen goed volgen en kennen. We analyseren de resultaten zorgvuldig, stellen plannen op en evalueren deze frequent om onze aanpak bij te stellen. We stemmen zoveel als mogelijk af op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Ook ‘meerkunners’ willen we blijven uitdagen. De leerkrachten voeren ‘kindgesprekken’ waarbij leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerdoelen.

 

In de middagen bieden we een eigentijds aanbod met aandacht voor vaardigheden die leerlingen in hun toekomst nodig hebben. We gaan daarbij uit van de betrokkenheid en zelfredzaamheid van leerlingen. Vanuit onderzoekend en ontwerpend leren integreren we vakken, werken we themagericht, geven leerlingen de ruimte om op hun eigen manier te werken en leren we leerlingen samenwerken. We geven de leerlingen hierbij verantwoordelijkheid en keuzevrijheid. Ook de creatieve vakken en cultuur hebben hierbij onze aandacht. Kortom, de wereld de klas in en de klas de wereld in!

Alleen in goede samenwerking met ouders ontwikkelen de leerlingen zich optimaal. Ouders zijn onze partners in de opvoeding. Wij overleggen met ouders en zoeken samen naar oplossingen ouders.

 

Ons motto is: ‘Leren doe je samen!’

De Koolvlet is samen met dertien andere scholen een onderdeel van Allente. Allente vormt het bestuur voor opvang en onderwijs met een openbaar karakter, algemeen bijzonder en katholiek identiteit in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar.